4/B Personelin Sözleşme Yenilenmemesi Hakkında Danıştay Kararı!

tarafından Görevliler

Danıştay Onikinci Dairesi, herhangi hukuki bir nedeni dayanmadan, görevinde yetersiz veya başarısız olduğuna ilişkin tespit bulunmayan 4/b personelin sözleşmesinin yenilenmemesine dair kararı iptal etti.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde sözleşmeli personel statüsünde biyolog olarak görev yapan davacının sözleşmesinin yenilenmemesi sebebiyle dava açmıştır.

İlk derece mahkemesi, hizmet sözleşmesinin yenilenip yenilenmemesi hususunda idarenin takdir yetkisinin bulunduğu, Belediyenin personel harcamalarının idarenin bütçe gelirinin %30’unu aşmış olduğu hususu da dikkate alınmak suretiyle takdir yetkisinin gerekçeli ve objektif olarak kullanıldığı, mahkeme kararıyla da idarenin sözleşme imzalamaya zorlanamayacağı hususunu gözeterek işlemi hukuka uygun bulmuştur.

Bölge İdare Mahkemesi, ilk derece mahkemesinin kararını onaylamıştır.

Danıştay Onikinci Dairesi, Belediye tarafından sözleşmenin yenilenmemesi işleminin gerekçesi olarak, 5393 sayılı Kanun’un 49 uncu maddesinin 8 inci fıkrasında yer alan ‘‘Belediyenin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yüzde otuzunu aşamaz” hükmün idareye yeni alınacak personelleri kapsadığı, mevcut personeli kapsamaması nedeniyle hukuken kabul edilebilir geçerli bir neden olarak kabulünün mümkün olmadığı, sözleşmenin yenilenmemesi işleminin hukuken kabul edilebilir bir nedene dayanmadığı, davacının görevinde yetersiz veya başarısız olduğuna ilişkin herhangi bir tespit bulunmadığı sonucuna varılarak kararı bozmuştur.

Son Haberler