SGK’ dan İhraç Olanlara Yönelik Alınan İlave Tedbirlere Dair Açıklama!

tarafından Görevliler
Sosyal Güvenlik Kurumu, kamu görevinden ihraç olanların ilave tedbirlere ilişkin müracaatlarını kurumlara yapması gerektiğini hatırlattı.

Bilindiği üzere, 7075 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “ilave tedbirler ile” ifadesi Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiş, bunun üzerine 7256 sayılı Kanunun 41 inci maddesi ile 7075 sayılı Kanuna “İlave tedbirler için başvuru yolu” başlıklı geçici 4 üncü madde eklenmiştir. Söz konusu maddenin birinci fıkrasında ilave tedbirlere karşı başvuru merciinin “ilgili kamu kurumları” olduğu hükme bağlanmış ve başvurular 17 Şubat 2021 tarihi itibarıyla sona ermiştir.

İhraç olanlar tarafından yapılan başvurular bir yandan kurumlarca değerlendirilmeye devam ederken, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilgililerin kamu görevinden ihraç kayıtlarına dair sosyal güvenlik işlemlerinin ilave tedbirlere başvuru yolu olarak değerlendirilmek suretiyle kurumlarına başvuru yapıldığı ifade edilmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu konuya dair açıklama yaparak; 7075 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında yapılacak bir başvurunun, ilave bir tedbire ilişkin olabilmesi için AYM’nin gerekçeli kararında belirtildiği üzere, öncellikle bu tedbirin KHK ile göreve son verme işleminden bağımsız, ondan ayrılabilir nitelikte bir idari işlem olması gerektiğine dikkat çekmiştir. Ayrıca, 4/c Tescil ve HİTAP kayıtlarında yer alan işlem kodlarının düzeltilmesi taleplerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna yönlendirilmeden sigortalıların son defa görev yaptığı kamu kurum ve kuruluşlarınca değerlendirilerek sonucundan ilgililere bilgi verilmesi gerektiği belirtilmiştir.

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

08/03/2021

SGK TESCİL KAYITLARININ 7075 SAYILI KANUN KAPSAMINDA “İLAVE TEDBİR” SAYILARAK DÜZELTİLMESİNE YÖNELİK TALEPLER HAKKINDA DUYURU

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun görevlerini belirleyen 7075 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “ilave tedbirler ile” ifadesi Anayasa Mahkemesinin 24/12/2019 tarih ve E.2018/74 K.2019/92 sayılı kararı ile iptal edilerek madde metninden çıkarılmıştır.

Bilahare, anılan iptal kararını müteakip 11/11/2020 tarih ve 7256 sayılı Kanunun 41 inci maddesi ile 7075 sayılı Kanuna “İlave tedbirler için başvuru yolu” başlıklı geçici 4 üncü madde eklenmiştir. Mezkür maddenin birinci fıkrasında ilave tedbirlere karşı başvuru merciinin “ilgili kamu kurumları” olduğu hükme bağlandıktan sonra bu başvuru için üç aylık bir hak düşürücü süre öngörülmüştür. Söz konusu sürenin başlangıç tarihi olarak da maddenin yürürlük tarihi olan 17/11/2020 tarihi esas alınmış ve bu hak düşürücü süre tüm sigortalılar için 17/2/2021 tarihinde sona ermiştir. Dolayısıyla bu tarihten sonra yapılacak başvuruların değerlendirilmeye alınmayacağı sonucuna ulaşılmaktadır.

Ayrıca, mezkür maddenin birinci fıkrasında ilave tedbirlere karşı başvuru merciinin “ilgili kamu kurumları” olduğu hükme bağlanmıştır. Anılan hüküm uyarınca bu hususta incelemeyi yapacak olan “ilgili kamu kurumu” usulde paralellik ilkesi gereği söz konusu tedbir işlemini tesis etmiş olan kamu kurum veya kuruluşudur.

Diğer taraftan 7075 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında yapılacak bir başvurunun, ilave bir tedbire ilişkin olabilmesi için gerekçeli kararda da belirtildiği üzere, öncellikle bu tedbirin KHK ile göreve son verme işleminden bağımsız, ondan ayrılabilir nitelikte bir idari işlem olması gerekmektedir.

Yüksek Mahkeme mezkür kararında ilave tedbirlerin tamamının, asıl tedbirlerin zorunlu sonucu olmadığını belirtmiştir. Ancak gerekçeli karar metninde bu hususta net bir ölçüt getirmemiş ve hangi işlemlerin “ilave tedbir” olduğunu takdir yetkisini, Yüksek Mahkemenin belirlediği ölçütler çerçevesinde kalmak kaydıyla her somut olaya göre ilgili kamu idaresine bırakmıştır.

SGK 4/c Tescil ve HİTAP kayıtlarında sigortalılık ilişkisinin sona erme nedenleri işlem kodları ile belirlenmektedir. Bu kodlar, mevcut sigortalılığın sona erme nedeninin tespitine ilişkin olarak sigortalıların görev yaptıkları kurumlarınca girilen bir bildirimdir. Yüksek Mahkemenin gerekçeli kararı çerçevesinde; ilgililerin görev yaptığı Kurumca programa girilen kayıtların tutulmasının KHK ihraç kararının zorunlu bir sonucu olduğu ve ayrılabilir nitelikte ilave bir tedbir olmadığı düşünülmektedir.

Öte yandan, Kurumumuzca hazırlanan “5510 4/1-c (Devlet memurları) Tescil İşlemleri” Programına bilgi girişinin sorumluluğu tamamen sigortalıların görev yaptıkları Kurumlara aittir. Bu nedenle, ilgililerin görevden ayrılış tarihinde ve nedeninde herhangi bir hata var ise bu hatanın Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgeler düzenlemekle yükümlü olan son defa görev yaptığı Kurumunca düzeltilmesi mümkün bulunmaktadır.

Ancak, 7075 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında tescil kayıtlarının düzeltilmesi talebiyle ilgililerin son kez görev yaptıkları Kurumlara gelen başvurular herhangi bir işlem yapılmaksızın gereği için Kurumumuza gönderilmektedir.

Buna göre yukarıdaki açıklamalar ve Yüksek Mahkemenin gerekçeli kararı çerçevesinde usulde paralellik ilkesinin zorunlu bir gereği olarak, 4/c Tescil ve HİTAP kayıtlarında yer alan işlem kodlarının düzeltilmesi taleplerinin Kurumumuza yönlendirilmeden sigortalıların son defa görev yaptığı kamu kurum ve kuruluşlarınca değerlendirilerek sonucundan ilgililere bilgi verilmesi gerekmektedir.

Önemle duyurulur.

Son Haberler