İntihal Suçunda Zamanaşımına Dair Önemli Karar!

tarafından Görevliler
Danıştay Birinci Dairesi, intihal suçunun takibe bağlı bir suç olduğu 6 aylık şikayet süresinin geçirilmesi nedeniyle isnat edilen suçla ilgili olarak soruşturma ve kovuşturma yapılamayacağına hükmetti.

Dava konusu olayda, bir devlet yükseköğretim kurumunda görevli öğretim üyesinin 2003 yılında yayınlanan makalesinden 2012 yılında başka bir üniversitede görevli akademisyen tarafından intihal yapılmıştır. İlgili öğretim üyesinin bunun tespiti sonrası 2018 yılında hem intihal yaptığı iddia edilen akademisyenin görevli olduğu üniversiteye, hem de Başsavcılığa suç duyurusunda bulunmuştur.

Üniversitesi tarafından yürütülen ceza soruşturması sonucunda ilgili hakkında lüzum-u muhakeme kararı verilmiştir.

Danıştay Birinci Dairesi tarafından verilen kararda; söz konusu suçun 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71’inci maddesinin ikinci bendine ilişkin olduğu, bu suçun 2012 yılında işlendiği, suç nedeniyle 2018 yılında Cumhuriyet Başsavcılığına başvurulduğu, takibi şikayete bağlı olan bu suç için 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 73’üncü maddesinin birinci bendi uyarınca 6 aylık şikayet süresinin geçirilmesi nedeniyle isnat edilen suçla ilgili olarak soruşturma ve kovuşturma yapılamayacağı anlaşıldığından lüzum-u muhakeme kararı bozularak kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir.

İŞTE DANIŞTAY KARARI

T.C

DANIŞTAY

Birinci Daire

Esas No : 2020/620

Karar No : 2020/620

KARAR

Şüpheli:….. Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Film Tasarımı Bölümü Film Tasarımı ve Yazarlık Anasanat Dalı Öğretim Üyesi

Suçu : …….. Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi şikayetçi . ‘ın 2003 Yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisinde yayınlanan ”..”adlı makalesini, 2012 Yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisinde yayınlanan intihal yapmak

Suç Tarihi : 2012 Yılı

İncelenen Karar : Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Kurulun 24.09.2019 tarih ve C.K.K/2019-45 sayılı lüzum-u muhakeme kararı

Karara İtiraz Eden :hakkında Lüzum-u muhakeme kararı verilen..

İnceleme Nedeni : İtiraz üzerine

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünün 13.03.2020 tarih ve 1262 sayılı yazısı ekinde gönderilen soruşturma dosyası ile yukarıda belirtilen Kurul kararı ve bu karara yapılan itiraz, Tetkik Hakimi Kübra Çiftçi’nin açıklamaları dinlenildikten sonra, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53’üncü maddesi, uyarınca incelendi;

Gereği Görüşülüp Düşünüldü :

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 35’inci maddesinde, alenileşmiş bir eserin bazı cümle ve fıkralarının müstakil bir ilim ve edebiyat eserine alınması iktibasın belli olacak şekilde yapılması ve iktibas hususunda kullanılan eserin ve eser sahibinin adından başka bir kısmın alındığı yerin de belirtilmesi koşuluyla caiz görüldüğü, aynı Kanunun 71’inci maddesinin üçüncü bendinde, bir eserden kaynak göstermeksizin iktibasta bulunan kişinin altı aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılacağı, 752 inci maddesinde ise, 71 ve 72 ‘inci maddede sayılan olduğu, yapılan şikayetin geçerli kabul edilmesi için hak sahiplerinin veya üyesi oldukları meslek birliklerinin haklarını kanıtlayan belge ve şair delilleri Cumhuriyet başsavcılığına vermeleri gerektiği, bu belge ve delilleri kavuşturmaya yer olmadığı kararı verileceği, bu Kanunda yer alan soruşturma ve kovuşturması şikayete bağlı suçlar dolayısıyla başta Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri olmak üzere ilgili gerçek tüzel kişiler tarafından, eser üzerinde manevi ve mali hak sahibi kişilerin şikayet haklarını kullanabilmelerini sağlamak amacıyla durumdan haberdar edilecekleri hükümlerine yer verilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden, şüpheliye atılı suçun 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71’inci maddesinin ikinci bendine ilişkin olduğu, söz konusu suçun Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisinde yayınlanan ”Türk Sinemasında Kadının Değişen İmgesi” adlı makalenin yayın tarihi olan 6.4.2012 tarihinde işlendiği, bu suç nedeniyle . tarafından 27.3.2018 tarihli dilekçeyle ………… Üniversitesine, 2018 Yılı için de İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına başvurulduğu, takibi şikayete bağlı bu suç için 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 73’üncü maddesinin birinci bendi uyarınca 6 aylık şikayet süresinin geçirilmesi nedeniyle isnat edilen suçla ilgili olarak soruşturma ve kovuşturma yapılamayacağı anlaşıldığından, itirazın kabulüyle Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Yetkili Kurulan 24.9.2019 tarih ve C.K.K./2019-45 sayılı lüzum-u muhakeme kararının bozulmasına, atılı suç nedeniyle . hakkında kovuşturmaya yer olmadığına,

Dosyanın karar ekli olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne, kararın bir örneğinin itiraz edene gönderilmesine 11.6.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Son Haberler