Gelir İdaresi Başkanlığı Personel Alım İlanı

tarafından Görevliler

Gelir İdaresi Başkanlığı destek personeli kadrosuna en az lise mezunu sözleşmeli personel alacak. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 70 merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilecek personel için başvurular 10 Mart 2021 tarihinde sona erecek. 

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden yapılan ilana göre:

Başkanlığımız merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince, yapılacak sözlü sınav esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen görev yerlerine Destek Personeli (Hizmetli) pozisyonunda toplam 196 (yüz doksan altı) sözleşmeli personel alınacaktır.

SINAV TARİHİ VE YERİ
 • Sözlü sınav 29 Mart-2 Nisan 2021 tarihleri arasında Ankara’da yapılacaktır.
 • Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, sözlü sınav tarihinden en az 10 gün önce Başkanlığımız internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
SINAV BAŞVURUSU
 • Başvurular, 1 Mart 2021 Pazartesi günü başlayıp, 10 Mart 2021 Çarşamba günü saat 17.30’da sona erecektir.
 • Başvurular, adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki “Online Sınav Sistemi” ne kayıt olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle yapılacaktır.
 • Adaylar ilanda belirtilen yerlerden en fazla 5 (beş) yer için tercihte bulunabilirler.
 • Adayların elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları göz önüne alarak, başvurularını son güne bırakmamaları uygun olacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI 

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak, 
 • 01.01.2021 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1986 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.), 
 • Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak, 
 • ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS Ortaöğretim) katılmış ve KPSS-P94 puan türünden en az 70 puan almış olmak,
 • Süresi içinde başvuru yapmış olmak.
SINAV ŞEKLİ ve KONULARI
 • Sınav sözlü olmak üzere tek aşamalıdır.
 • Sözlü sınav konuları; genel yetenek, genel kültür ile istihdam edileceği alana ilişkin mesleki konulardan oluşur.
SINAV DEĞERLENDİRMESİ
 • Sözlü sınav adayların;
  • Sözlü sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
  • Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
  • Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.
 • Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, yukarıda sayılan her bir kriter için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir. Verilen bu puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav puanını teşkil eder.
 • Sözlü sınav puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle sınav duyurusunda belirtilen pozisyon sayısı kadar başarılı aday belirlenir.
 • Başarı listesinde sıralama yapılırken, adayların sözlü sınav puanının eşit olması halinde KPSS-P94 türünden puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.
 • Sözlü sınavda 70 ve üzerinde puan almış olmak başarı listesindeki sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.
 • Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen tarihte sözlü sınava katılmayan adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
 ALIM YAPILACAK İLLER

Son Haberler