İç Denetçiler Şube Müdürlüğü Yapabilir Mi?

tarafından Görevliler
Sayıştay Başkanlığı, Rize Belediyesinde İç Denetçi kadrosunda olan kişinin Şube Müdür Vekili olarak görev yapmasının ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olduğu konusunda uyarıda bulundu!

Rize Belediyesinde 3 (üç) adet iç denetçi kadrosundan sadece birine atama yapılmış, atanan bu kişi de daha sonra başkanlık oluru ile Plan Proje Müdür Vekili olarak görevlendirildiği Sayıştay Denetimlerinde tespit edilmiştir.

Sayıştay Başkanlığı, Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulunun rızalarının aranması şartıyla iç denetçilerin idari görevlere geçici süreyle vekaleten veyahut tedviren görevlendirilmesinin mümkün olduğunu belirtmiş olsa da, Rize Belediyesi tarafından yapılan görevlendirmenin 2,5 yıllık bir süreyi aştığı ve sürekli hale geldiğine dikkat çekilmiştir.

Bu nedenle, kurumda sadece bir tane iç denetçinin bulunması sebebiyle kişinin iç denetçilik görevini fiilen yapmasının daha uygun olacağı ifade edilmiştir.

İŞTE SAYIŞTAY BULGUSU

BULGU 10: Kurum Kadrolu İç Denetçisinin Şube Müdür Vekili Olarak Görevlendirilmesi ve İç Denetim Raporunun Düzenlenmemesi

Rize Belediyesinde İç Denetçi olarak atanan kişinin fiilen bu görevi yapmayıp başkanlık oluruyla şube müdürlüğüne vekaleten görevlendirildiği görülmüştür.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu‘nun “İç kontrolün tanımı” başlıklı 55’inci maddesinin 1’inci fıkrasında; “İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütünüdür.” “Kontrolün yapısı ve işleyişi” başlıklı 57’nci maddesinin 1’inci fıkrasında; “Kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrol sistemleri; harcama birimleri, muhasebe ve mali hizmetler ile ön mali kontrol ve iç denetimden oluşur.” “İç Denetim” başlıklı 63′ üncü maddesinin 2’ nci fıkrasında; “İç denetim, iç denetçiler tarafından yapılır. Kamu idarelerinin yapısı ve personel sayısı dikkate alınmak suretiyle, İç Denetim Koordinasyon Kurulunun uygun görüşü üzerine, doğrudan üst yöneticiye bağlı iç denetim birimi başkanlıkları kurulabilir.” hükümleri yer almaktadır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 63’üncü maddesinde iç denetim tanımlanmış; “İç denetçinin görevleri” başlıklı 64 üncü maddesinde, kamu idarelerinin yıllık iç denetim programının üst yöneticinin önerileri de dikkate alınarak iç denetçiler tarafından hazırlanacağı ve üst yönetici tarafından onaylanacağı belirtilmiş;

İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 39’uncu maddesinde iç denetimin planı hakkında ifadelere yer verilmiş, aynı yönetmeliğin iç denetim programı başlıklı 40’ıncı maddesinde de “En riskli alan ve konulara öncelik verilmek ve denetim maliyeti de dikkate alınmak suretiyle, yöneticiler ve gerektiğinde çalışanlarla görüşülerek iç denetim planıyla uyumlu bir iç denetim programı hazırlanır. Bir yıllık dönemi geçmemek üzere hazırlanacak iç denetim programlarında; denetlenecek alanlar ve konular, iç denetçilerin isimleri belirtilerek, zaman çizelgesine bağlanır. Hazırlanan iç denetim programı üst yönetici tarafından onaylanır.” hükmü yer almıştır.

Durum böyle iken kurumda mevcut 3 adet iç denetçi kadrosundan sadece birine atama yapıldığı ve atanan bu kişinin de daha sonra başkanlık oluru ile Plan Proje Müdür Vekili olarak görevlendirildiği görülmüştür. İlgili kişi iç denetime yönelik herhangi bir çalışma yapmadığı gibi fiilen yapmadığı iç denetçilik kadrosunun özlük haklarından yararlanmakta ve önceki yıllarda da bulgu konusu yapılan husus aynen devam ettirilmektedir.

Her ne kadar Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu, rızalarının aranması şartıyla iç denetçilerin idari görevlere geçici süreyle vekaleten veyahut tedviren görevlendirilmesinin mümkün olduğunu belirtmiş olsa da idari göreve atama 2,5 yıllık bir süreyi aşmış ve sürekli hale gelmiştir.

İdarenin iç denetim ihtiyaçları ve kurumda sadece bir tane iç denetçinin bulunması karşısında kişinin iç denetçilik görevini fiilen yapmasının daha uygun olacağı düşünülmektedir.

Kaynak: memurlar.net

Son Haberler