Kit Taşeron Çalışma Sistemi Nedir?

tarafından Görevliler

Hükümet adına ticari faaliyetlerin düzenlenmesi konusunda, kit aynı zamanda bir tüzel kişiliğe sahiptir. Bu doğrultuda bir devlet kurumu olarak da ifade edilebilecek olan bu sistem, özellikle taşeron kadro düzenlemesi noktasında çok fazla karşılaşılıyor.

Kit Nedir?

Kamu iktisadi teşebbüsü, özellikle kamu kaynaklarını kullanmak suretiyle faaliyet gösteren bir devlet kuruluşudur. Aynı zamanda tüzel bir kişilik olarak ifade edilebilecek kit, devletin birçok farklı kurumu adına aktiftir. Böylece hükümetin yürütmesi gereken ticari faaliyetler, bu sistem çatısı altına devlet düzeni üzerinden ele alınır.

Bu kuruluş ticari faaliyetleri yürütürken aynı zamanda devlet üzerinden pek çok kurum hakkında düzenleme sağlar. Bu bağlamda stratejik mal ve hizmetler, doğal kaynaklar, sağlık ürünleri ve alkol ve tütün gibi daha birçok unsur söz konusudur. Bu doğrultuda yapılacak tanım ile beraber, devletin pek çok kaynak üzerinden düzenleme sağlayan bir kurum şeklinde ifade edilebilir.

Türkiye’de Kamu İktisadî Teşebbüsleri ifadesi ilk kez 1961 Anayasası’nda kullanılmıştır. 233 sayılı KHK’de KİT’ler, iktisadî devlet teşekkülleri ve kamu iktisadî kuruluşları olarak ikili bir ayrıma tabi tutulmuşlardır ve aşağıdaki gibi tanımlanırlar:

  • Kamu iktisadi teşebbüsü (KİT) “Teşebbüs”; iktisadî devlet teşekkülü (İDT) ile kamu iktisadî kuruluşu (KİK)in ortak adıdır.
  • İktisadî devlet teşekkülü (İDT) “Teşekkül”: Sermayesinin tamamı Devlet’e ait, iktisadî alanda ticarî esaslara göre faaliyet göstermek üzere kurulan, kamu iktisadî teşebbüsüdür.
  • Kamu iktisadi kuruluşu (KİK) “Kuruluş”; Sermayesinin tamamı veya bir bölümü Devlet’e ait olan ve tekel niteliğindeki mallar ile temel mal ve hizmet üretmek ve pazarlamak üzere kurulan, kamu hizmeti niteliği ağır basan kamu iktisadî teşebbüsüdür.
  • Müessese; İktisadi devlet teşekkülüne ya da kamu iktisadi kuruluşuna bağlı işletme veya işletmeler topluluğudur.
  • Bağlı ortaklık; Sermayesinin yüzde elliden fazlası İDT veya KİK’e ait kuruluştur.
  • İştirak; Sermayesinin %15’i ile%50’si arasındaki bir oranı İDT veya KİK’e ait anonim şirketlerdir.
KİT Taşeron Çalışma Sistemi

Kamu iktisadi teşebbüsü sistemi çatı altında özellikle taşeron kadro düzenlemesi açısından bir adım öne çıkıyor. Bu bağlamda devlet kurum ve kaynakları kullanılmak suretiyle, taşeron üzerinden çalışan birçok kişi kadroya alınmaktadır. Tabii bu durum belli başlı bazı kriterlere bağlı olarak ele alınır ve taşeron sistemine son verilmek suretiyle kadro işlemi gerçekleşir. Böylece buradaki temel amaç taşeron sisteminin kökünden kaldırmaya çalışarak, işçiler için daha sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmaktır.

Son Haberler