Türkiye Belediyeler Birliği Yeşil Şehirler Fikir ve Proje Yarışması

tarafından Görevliler

Tüm belediyelerin katılabileceği Yeşil Şehirler Fikir ve Proje Yarışması başlamıştır.

Dünya Bankası verilerine göre[1] ülkemizde yerleşik nüfusun yaklaşık %76’sı kentsel alanlarda yaşamaktadır. Sürekli artan kentsel nüfus ve göç birçok çevre sorununu da beraberinde getirmektedir. Bu kapsamda, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanmış olan 2019-2023 yıllarını kapsayan On Birinci Kalkınma Planı’nın hedef ve politikalarından olan “Yaşanabilir Şehirler, Sürdürülebilir Çevre” başlığı altında şehirleşmenin temel amacı “insan odaklı, doğal hayata ve tarihi mirasa saygılı, temel kentsel hizmetlerin adil ve erişilebilir bir şekilde sağlandığı, yaşam kalitesi yüksek ve değer üreten şehirler ve yerleşimlerin oluşturulması” şeklinde belirlenmiştir.[1]Kaynak: Dünya Bankası(Dünya Bankası Göstergeleri), https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?contextual=default.

Kentleşme ile ortaya çıkan bu sorunların çözümü veya etkilerinin azaltımına dair yerel yönetimler politikalar ve projeler hazırlamaktadır. Yeşil Şehirler Fikir ve Proje Yarışması yerel yönetimlerce ortaya konan çabanın kamuoyunca tanınması ve ödüllendirilmesi ile şehirlerimizdeki kentsel çevre kalitesini arttırmayı, yaşam kalitesi ile beraber kent ekonomisini de geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Bu çerçevede, kentler için daha iyi ve daha sürdürülebilir bir gelecek inşa edilebilmesine imkân sağlayacak başvurular yarışmanın hedefidir.

Ödül Kategorileri

Çevrenin Geliştirilmesi: Çevre konularını öncelik alan, kentsel çevrede meydana çıkan sorunlara dair önlemleri içeren, paydaş katılımlı, sürdürülebilir altyapı çözümlerine öncü olacak proje ve kentsel politikalar.

İçme suyu ve Atık Yönetimi: Atık azaltımını, yeniden kullanmayı veya dönüşümü odağa alan, daha çevreci bir ekonomiye dönüşümü destekleyen proje ve politikalar.

Arazi Kullanımı: Günümüzde ve gelecekte kentin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak koruma-kullanma dengesi ile yeşil mekanlar, sessiz arterler ve rekreasyon alanları ile kentlerde yaşayan kimselerin esenliklerini artıracak proje ve politikalar.

Ulaşım : Trafik sıkışıklığı, yol güvenliği, kirlilik gibi kent yaşamını ve ulusal ekonomiyi etkileyen konulara dair daha temiz ve çevreci, ulaşılabilir, akıllı, güvenli ulaşım politikaları.

Enerji Verimliliği: Kentsel ulaşım ve konut politikalarında enerji verimli yaklaşımları destekleyecek uygulama fikirleri.

İklim Değişikliği: Belediyelerce iklim değişikliğinin etkilerini azaltacak ve/veya etkilerine uyum sağlamaya yardımcı olacak altyapı yatırımları ile uygulama ve politikalar.

ÖDÜL

Türkiye Belediyeler Birliği’ne başvuru yapan belediyeler iki aşamada değerlendirilecek ve ödüllendirilecektir.

Birinci aşama fikir aşaması olup bu aşamada yarışma takvimi bölümünde belirtilen tarihe kadar alınacak başvurular jüri tarafından değerlendirilip sıralanır. Başarılı bulunan başvuruların sıralamaya göre ilk üç belediye ödüllendirilecektir. Ödül, her kategoride seçilen üç projenin her birine 100.000 TL’dir.

İkinci aşamada yarışma jürisi tarafından uygulaması en başarılı bulunan her kategorideki bir belediye ayrıca ödüllendirilecektir. Birinci aşamada ödül alamayan projeler de uygulamaya geçirilmesi halinde ikinci aşama için başvurabilecektir. İkinci aşama 2022 yılı Ocak ayında sonuçlandırılacak olup ödül tutarı kategori başına 500.000TL’dir.

Detaylı bilgi için: yesilsehir.tbb.gov.tr

Son Haberler