İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden İşçi Hakları

tarafından Görevliler

İşçinin Sağlığının Gözetilmesi Hakkı

İşçilerin işyerlerindeki sağlıklarının gözetilmesi hakkı, en temel haklarındandır. İşverenler işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmakla yükümlüdürler, İş Kanunu madde 77 gereği işveren işçinin sağlığını gözetmekle yükümlüdür.

Sağlık gözetimi nedir ve neleri kapsar?

İşçilerin sağlık gözetimi, işçilerin sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile işçilere verilecek her türlü sağlık hizmetini kapsar. İşçilerin, yapmakta oldukları işlerde maruz kaldıkları sağlık ve güvenlik risklerine uygun olarak sağlık gözetimine tabi tutulmaları sağlanır. Yapılan risk değerlendirmesi sonucunda sağlık yönünden risk altında olduğu saptanan işçiler uygun sağlık gözetimine tabi tutulur.

Çalışma ortamının gözetimi nedir ve neleri kapsar?

Çalışma ortamının gözetimi, işverenin veya işveren adına işyeri sağlık ve güvenlik birimi ile ortak sağlık ve güvenlik biriminin işyerinde sağlık ve güvenlik tehlikelerine karşı yürüteceği iş sağlığı ve güvenliği risklerini önleyici ve düzeltici faaliyetlerini kapsar.

İşçilerin sağlık gözetimine ve çalışma ortamının gözetimine ilişkin kayıtlar nasıl tutulmalı, işçi hangi kayıtları kimden istemelidir?

İşçilerin sağlık gözetimine ve çalışma ortamının gözetimine ait bütün bilgiler, işyeri sağlık ve güvenlik birimi veya ortak sağlık ve güvenlik birimince kayıt altına alınır ve belgeler 10 yıl (asbestli çalışmalarda 40 yıl) süreyle saklanır. İşyeri sağlık ve güvenlik birimi ile ortak sağlık ve güvenlik birimleri, işçilerin sağlık bilgileri, yaptıkları işler ve çalıştıkları ortamdaki maruziyet bilgileri ile bu maruziyetlerin değerlendirme sonuçlarının, işyerindeki kişisel sağlık dosyalarında, gizlilik ilkesine uyularak saklanmasını sağlar. İşyeri sağlık ve güvenlik birimi ile ortak sağlık ve güvenlik birimleri, işyerinde meydana gelen bütün iş kazalarını ve meslek hastalıklarını kaydeder ve bunlarla ilgili rapor hazırlar, iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili kayıt ve takip işlemlerinde formları kullanır, iş kazaları ve meslek hastalıklarının kayıtlarını değerlendirerek kaynaklarını belirler ve bunlara yönelik tedbirleri geliştirir. İşveren, işçiler ve temsilcileri ile varsa iş sağlığı ve güvenliği kurulunun, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kayıt ve istatistiklere ulaşabilmesini sağlar.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Hakkı

İşverenler işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadırlar.

İntibak (Oryantasyon) eğitimi nedir?

İşçiler işe başlatılmadan, işverence intibak (oryantasyon) eğitimi verilmesi zorunludur. Mesleki eğitim görmüş olan, yapacağı işle ilgili olarak bedenen çalışmasında sakınca olmayan işçiye işe başlamadan, bu eğitim verilir. İşyerinin genel tanıtımı ve işe uyumlaştırma eğitimine işe intibak eğitimi denir.

İşverenler, çalışanları, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ve bunlarla ilgili alınması gerekli tedbirler konusunda bilgilendirmek, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim programlarını hazırlamak, eğitimlerin düzenlenmesini, çalışanların bu programlara katılmasını sağlamak ve verilecek eğitim için uygun yer, araç ve gereç temin etmekle yükümlüdürler.

Kişisel Koruyucu Donanım İsteme Hakkı

a) İş elbisesi: İşyerinde çalışan personel iş elbisesi giyer. İş elbisesi işveren tarafından temin edilir. İş elbisesi, işçinin bünyesine, mevsim ve çevre koşullarına, yapılan işe, kullanılan makine ve kimyasal maddelere, uygun olarak seçilir.

b) Kişisel koruyucular: İşyerinde kullanılması gerekli kişisel koruyucular, işçi işe başlarken işçiye verilmelidir.

c) İş ekipmanı kullanma talimatı: İş ekipmanı, sadece o ekipmanı kullanmak üzere görevlendirilen ehil kişilerce kullanılır.

İşveren;

• İşçilere kullandıkları iş ekipmanı ve kullanımına ilişkin yeterli bilgi ve yazılı talimat verilir. Bu talimat, üretici tarafından ekipmanla birlikte verilen kullanım kılavuzu dikkate alınarak hazırlanır.

• Bu bilgiler ve yazılı talimatlar en az, “iş ekipmanının kullanım koşulları, iş ekipmanında öngörülen anormal durumlar, iş ekipmanının önceki kullanım deneyiminden elde edilen sonuçlar” ile ilgili bilgileri içerir.

• İşçiler, kendileri kullanmasalar bile çalışma alanında veya işyerinde bulunan iş ekipmanlarının kendilerini etkileyebilecek tehlikelerinden ve iş ekipmanı üzerinde yapılacak değişikliklerden kaynaklanabilecek tehlikelerden haberdar edilir.

• Bu bilgiler ve yazılı talimatlar, ilgili işçilerin kolayca anlayabileceği şekilde olur.

Çalışma Yaşamında Haklar El Kitabı

Son Haberler